2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. | OM azonosító: 203398

Intézményünkben a magyar-keresztény nevelésre, és a magas színvonalú általános és művészeti oktatásra fektetjük a fő hangsúlyt. Ennek alapvető formáit a nevelés kiemelt szerepében, a tudás átadásának személyességében, a mélyen megélt hitben, és a művészeti nevelésben-különösen a népművészet értékeinek átörökítésében fogalmaztuk meg.

 

Oktatásunk alapja a gyermekek életkorának megfelelő tudásanyag átadása mellett az alkotó életre nevelés. Fontosnak tartjuk a játékos tapasztalatszerzést, az élményszerű megismerést, melyek segítik a megszerzett ismeretek megfogalmazását és gyakorlati alkalmazását. Így a gyerekek tevékenyen tanulnak, saját maguk fedezik fel a tudás birodalmát. Logikus és önálló gondolkodásra szeretnénk nevelni őket, hogy képességeiknek megfelelően fejlődhessenek.

Nevelésünk alapja a keresztény értékrend, amely egymás szolgálatára, tiszteletére és szeretetére, az együttműködésre, a tisztességre és az alkotó életre tanít.

 

Iskolánk további értékei:

 • népdalok, népi játékok, néptánc, évköri ünnepekhez kapcsolódó szokásjátékok, népmesék
 • kézművesség, népművészet, népi mesterségek, néprajzi ismeretek
 • felekezeti hitoktatás, ünnepekre felkészítő lelki napok, havi szentmisék és napi közös imák
 • énekes iskola, emelt szintű ének-zene tanítás, furulyaoktatás
 • egyéni fejlesztő és logopédiai órák
 • bontott csoportos felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • korosztálynak megfelelő mozgásfejlesztés, gerinctorna, úszás, korcsolyaoktatás, sportszerű népi játékok
 • környezettudatos gondolkodásra, egészséges életmódra és a teremtett világ tiszteletére nevelés

 

Kézműves órák

Az iskolai munka fontos részét képezik a kézműves órák, hiszen az alkotó életre nevelést szolgálják. A gyerekek természetes anyagokkal dolgoznak, az általuk elkészített tárgyak nem csupán díszek, hanem játszanak velük, felhasználják más órákon és a közös ünnepeken is. A foglalkozások rendje az évkörhöz kapcsolódik, a gyerekek megismerik és mindennapjaik élő részévé teszik a magyar néphagyományokat.

Énekes iskola 

Az énekes iskolás képzés a gyerekek minél sokoldalúbb oktatását kívánja segíteni. Elsőrendű céljának és alapvető tevékenységének a liturgikus zenés szolgálatot tartja, mely misén, zsolozsmán, ökumenikus istentiszteleten vagy templomi zenés áhítaton való közreműködést jelent, elsősorban szentírási szövegeken alapuló gregorián tételek, népénekek és klasszikus zeneművek alkalmazásával. Az énekes iskola megismerteti a természetes éneklés örömét, az európai egyházi és világi zene klasszikus értékeit, a népzenének, gyermekjátékainknak kincseit.

 

Idegen nyelv oktatása

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek csak az anyanyelven való írás, olvasás elsajátítása után kezdjenek el idegen nyelvet tanulni. Nyelvtanítási módszerünk lényege, hogy a nyelvtant valós élethelyzetekbe ültetjük, ezzel játékosan vezetjük el a gyerekeket a társalgáshoz. 3. osztálytól ismerkednek a gyerekek az angol nyelvvel.

 

Családias keresztény iskola

"Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!Arról tudják rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." (Jn13,34)

Iskolánk feladatának tartja kis közösségek teremtését, ezért fontos számunkra a család és az iskola szoros együttműködése. Rendezvényeinken, ünnepeinken együtt vesznek részt a családok. Szeretnénk, ha a közösség megmaradna az iskola falain kívül is, erre szolgálnak a közösen megélt ünnepek, a családi napok, a szülőknek szóló kézműves délutánok, lelki esték és imaalkalmak, az előadások és a közös kirándulások.

Iskolánkban a keresztény gondolkodásmód a mindennapokban is jelen van. A napi közös imák, a havi szentmisék és az ünnepekre felkészítő lelki napok a gyermekek lelki növekedését szolgálják.

Kapcsolat

 • 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
 • +36-20/398-7711
 • iroda@czuczoriskola.hu
 • OM azonosító: 203398
 • #

 

 

© Copyright Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola